Tomasz Wroblewski

Tomasz Wroblewski is the CEO of the Warsaw Enterprise Institute.