Yoichi Funabashi

Yoichi Funabashi is chairman of the Rebuild Japan Initiative Foundation and a former editor-in-chief of the Asahi Shimbun.