Zhang Hongzhou

Zhang Hongzhou is Research Fellow at the China Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore.